55.

DNY
NUKLEÁRNÍ
MEDICÍNY

Mikulov, Hotel Galant • 19. 9. – 21. 9. 2018

Odborný program

Hlavní kongresový sál Aurelius

Středa 19. 9. 2018

13:00 - 13:10 Slavnostní zahájení

13:10 - 13:30 Vyhlášení nejlepší publikace, Čestné členství

13:30 - 14:00 Dienstbierova přednáška
Význam PET/CT u karcinomu jícnu
Koranda P.

14:00 - 14:10 Přestávka

14:10 - 15:10 Blok I - Kardiologie - Edukativní blok

SPECT myokardu v diagnostice ICHS a při posuzování její závažnosti pohledem intervenčního kardiologa
Zemánek D.

Zkušenosti s CZT SPECT kamerou
Kincl V.

Dynamický SPECT na CZT kameře
Kamínek M.

Diskuze

15:10 - 15:40 Coffee Break, Firemní expozice

15:40 - 16:40  Blok IIa - Melanom - Edukativní blok

Maligní melanom- úvod do problematiky, léčba
Kodet O.

Detekce sentinelové LU u melanomu metodami NM
Kraft O.

Sentinelová LU u melanomu, pohled chirurga
Fait V.

Diskuze

Přestávka

17:00 - 18:00 Blok IIb - Melanom - Edukativní blok

Diagnostika maligního melanomu pomocí radiodiagnostických metod.
Černý V.

FDG PET/CT při stagingu maligního melanomu
Zogala D.

Hodnocení efektu terapie maligního melanomu pomocí 18F-FDG PET/CT a jeho úskalí
Koranda P.

Diskuze

18:00 Přednáška v rámci společenského programu
Krásná i strašná tajemství vesmíru, černých děr a naší existence
Ullmann V

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Čtvrtek 20. 9. 2018

08:15 - 10:00  Blok III - Varia 1

Využití protonové radioterapie v onkologii
Kaliská L., Pasztorová A., Kubeš J.

Bezpečná příprava a aplikace dávek 131I
Králík P.

Výroba rádiofarmák - od cyklotrónu až po certifikáciu
Kassai Z.

Úskalí registrace a zavádění nových PET radiofarmak do klinické praxe
Adam J., Pech L.

Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních podle LEK-17
Moša M.

BetaLutin
Rungaldier S.

10:00 - 10:30 Coffee Break, Firemní expozice

10:30 - 11:20 Blok IV - Varia 2

PET vyšetrenie s 68Ga-DOTATOC - naše prvé skúsenosti
Povinec P., Hajtš R., Horňanská L., Kuncová L., Čík M., Andrisová J., Pauliny P., Cesnaková Z., Drobná T., Leporis M., Kassai Z.

Monoklonální protilátky značené radionuklidy pro diagnostiku a terapii v nukleární medicíně
Ullmann V., Koláček M., Havel M., Kraft O., Häringová K.

Příspěvek ke vztahu makro a mikrocirkulace při syndromu diabetické nohy
Buncová M., Bém R.

18F-FET and 18F-FCH uptake on glioblastoma multiforme T98G cell line: in vitro study
Hodolič M.

11:20 - 11:40 Přestávka

11:40 - 12:20 Blok V - Varia 3

Stanovení plasmatické clearance 99mTc-MAG3 v dynamické scintigrafii ledvin
Šámal M., Čepa A., Ptáčník V., Jiskrová H., Skibová D., Trnka J., Zogala D.

Kvantitativní třífázová scintigrafie loktů v diagnostice epicondylitis humeri
Píchová R., Lang O., Malinová J.

Scintigrafické stanovení mozkové smrti
Širůček P., Nováková D., Havel M., Dombková H., Kraft O.


12:20 - 14:00 Oběd (+ setkání SOR - malý sál)

14:00 - 15:15  Blok VI - Legislativa

Systém vzdělávání, ministerstvo zdravotnictví
Podhrázký Z.

Rozvoj nukleární medicíny a mezioborové spolupráce- cíle a strategie.
Maříková I.

Co přináší novely zákonných předpisů pro oblast radiofarmak v nukleární medicíně
Komárek P.

Translace radiofarmak z výzkumu do klinické praxe z pohledu světové legislativy
Čepa A., Komárek P., Lázníček M., Kupcová B., Solar N., Zogala D.

Diskuze

15:15 - 15:45 Coffee Break, Firemní expozice

15:45 - 16:45 Blok VII - Dozimetrie v nukleární medicíně

Požadavky na provádění dozimetrie v NM a jejich realizace v praxi
Solný P., Kráčmerová T.

Informace o novinkách v legislativě a požadavcích SÚJB
Štědrová V.

Monitorování pacientů na lůžkových odděleních radionuklidové terapie
Buňata M., Skála L., Kráčmerová T.

Stanovení celotělová dávky po radionuklidové terapii pomocí automatického měřícího systému
Kráčmerová T., Řeháček T., Skála L., Buňata M.

Přestávka

17:00 - 18:00 Plenární schůze

Přednáška v rámci společenského programu (sál Aurelius)
19:00 Krásná i strašná tajemství vesmíru, černých děr a naší existence
Ullmann V

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pátek 21. 9. 2018

8:45-10:00 Blok IX - Varia 4

99mTcDPD akumulace v myokardu při ATTRwt a AL amyloidóze
Buncová M., Terš J., Kubánek M., Krebsová A., Čepa A.

99mTcDPD a 99mTcHDP při ATTRwt kardiomyopatii
Buncová M., Terš J., Kubánek M.

Atypické diagnózy v praxi PET/CT- interaktivní kazuistiky
D. Zogala

Jak napsat abstrakt
Lang O.

Diskuze

10:00 - 10:30 Coffee Break, Firemní expozice

10:30 - 12:00 Blok X - Varia RF

Pokroky v cílené alfa-částicové terapii
Kozempel J., Vlk M.

Značení monoklonální protilátky cetuximab izotopem 89Zr a její in vitro testování
Kleinová M., Čepa A., Červenák J., Kontrová K., Lebeda O.

Multimodální magnetické nanosondy
Vlk M., Valová V., Sobkuliaková Z., Kozempel J.

Magnetické nanočástice značené 68Ga a 18F
Valová V., Sobkuliaková Z., Kukleva E., Mokhodoeva O., Vlk M., Kozempel J.

Povrchová modifikácia nanočástic hydroxyapatitu
Sakmár M., Kukleva E., Vlk M., Kozempel J., Lobaz V.

Zhodnocení provozu nových syntézních technologií pro PET radiofarmaka na PET centrech ÚJV Řež, a. s.
Kužel F., Adam J.

12:00 - 12:10 Přestávka

12:10 Slavnostní zakončení

Předání cen za nejlepší přednášku a poster